MTÜ Elva Puuetega Inimeste Ühing

Põhikiri

MTÜ Elva Puuetega Inimeste Ühing


Käesolev põhikiri kinnitatakse asutamiskoosoleku otsusega, mis toimub 29.08.2017.


1.
Üldsätted
1.1.
Mittetulundusühing Elva Puuetega Inimeste Ühing (edaspidi ühing) on Elva ja Nõo valla elanike vabatahtlik ühendus, mis tegutseb avalikes huvides.
1.2.
Ühingu tegevus tugineb liikmete omaalgatusel ja aktiivsusel. Oma eesmärkide saavutamisel lähtub ühing demokraatlikest põhimõtetest, humanistlikest ideedest, seadusega sätestatud ja kirjutamata eetikakoodeksist/eetilistest printsiipidest ning juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.3.
Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Elva.
2.
Ühingu eesmärgid ja tegevus
2.1.
Ühingu tegevuse põhieesmärk on kaitsta ja esindada Elva ja Nõo valla, sh laste ja noorte ning nende pereliikmete õigusi ja huve.
2.1.1.
Ühingu eesmärgiks on parandada puuetega inimeste jaoks ligipääsetavust avalikule ruumile ja avalikele asutustele.
2.1.2.
Ühingu tegevuse kaugemaks missiooniks on tagada igale seda vajavale puudega lapsele lasteaiakoht kas munitsipaal- või eralasteaias koos kõigi vajalike tugiteenustega ning koolikohustust täitvatele lastele ja noortele kaasõpilastega võrdsed võimalused nii koolis kui vabal ajal.
2.2.
Ühing on koostööpartneriks kõikidele ühingu tegevusest huvitatud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, sh haiglatele, huvi-ja haridusasutustele, puuetega inimeste perede ja tugiisikute võrgustikule ning teistele puuetega inimestega tegelevatele ühingutele ja organisatsioonidele. Ühing
võtab osa Eesti Puuetega Inimeste Koja, teiste kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste
organisatsioonide tegevusest, kui need aitavad saavutada ühingu eesmärke.
2.3.
Ühing on oma võimaluste piires vahendajaks liikmete ja riiklike ning omavalitsustele alluvate institutsioonide vahelisel asjaajamisel kõigis inimese puudest tulenevatest lahendamist vajavates küsimustes.
2.4.
Eesmärkide täitmiseks ühing
2.4.1.
Koondab ja ühendab Elva ja Nõo valla (tulevase Elva valla) puudega täiskasvanuid, lapsi ja noori ja nende vanemaid, pereliikmeid, eestkostjaid, hooldajaid, tugiisikuid, meditsiinitöötajaid, kasvatajaid, õpetajaid ja kõiki teisi puudest tulenevate piirangute, raskuste ja muude kaasnevate probleemide lahendamisest huvitatuid osapooli;
2.4.2.
On avalikkuse ja puuetega inimeste/nendega seotud inimeste vaheliseks ühenduslüliks, selgitades puuetest tulenevaid eripärasid ja võimalusi, pidades selleks kas avalikke loenguid või andes infot massiteabevahendites; korraldab ja koordineerib erinevaid koolitusi, konsultatsioone, nõuandepäevi jms. programme, kampaaniaid ja muid tegevusi, mis on suunatud ühingu liikmetele kui ka seotud ja asjast huvitatud osapooltele.
2.4.3.
Vahendab ning vajadusel annab välja juhendmaterjale ja trükiseid, vajadusel tõlgib, levitades neid puuetega inimeste, hooldajate kui teiste kokku puutuvate inimeste seas2.4.4. teeb koostööd riiklike -, kohalike -, ühiskondlike -, heategevus ja äriorganisatsioonidega ning üksikisikutega nii Elvas -kui Eestis;
2.4.5.
aitab kaasa avalike teenuste, vaba aja veetmise, huvihariduse, meelelahutuse kättesaadavuse parandamisele;
2.4.6.
algatab ja oma võimaluste piires ka osaleb puuetega inimesi puudutavate uurimustööde, arengukavade ja erinevate projektide töös;
2.4.7.
arendab aktiivset seltskondlikku tegevust ning loob ühistegevuseks ja kogemuste vahetamiseks sidemeid teiste puuetega inimeste organisatsioonidega nii kodu -kui välismaal;
2.4.8.
Viib ühingu liikmete tegevuse korraldamiseks ja vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi propagandaüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ja sõlmib sponsor-ning reklaamilepinguid;
2.4.9.
motiveerib puuetega inimeste tegevuse arendamisel silmapaistnud isikuid ning organisatsioone, ja võimaluse korral annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.
3.
Ühingu liikmed
3.1.
Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on ise puudega või on
nendega seotud; samuti kõik need täisealised teovõimelised kodanikud, kellel on soov ja huvi kaasa
rääkida ja arendada kaaskodanikega võrdseid võimalusi tagavaid tegevusi, aidates ühingul oma
ülesandeid täita.
3.2.
Ühingu liikmelisus on seotud ühekordse sisseastumistasu ja regulaarse liikmemaksuga.
Tasude suurus määratakse juhatuse otsusega, mis vaadatakse üle üks kord aastas. Liikmemaksu on
liige kohustatud tasuma üks korda aastas, hiljemalt 1.juuliks.
3.3.
Liige peab lisaks liikmemaksu tasumisele austama ja täitma käesolevat põhikirja ning osalema
ühingu tegevuses.
3.4.
Ühingu liikmeks astumiseks tuleb soovijal esitada ühingu juhatusele kirjalik avaldus, alla 18-
aastaste ehk laste ja noorte nimel esitavad avalduse nende vanemad või hooldajad.
3.5.1.
Avalduses tuleb esitada järgmised andmed:
nimi, isikukood/registrikood, postiaadress, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, puude liik puude
olemasolul.
3.5.2.
Ühingu liikmeks võtmise otsustab juhatus. Juhatus teeb vastava otsuse 30 kalendripäeva jooksul
arvates avalduse laekumise päevast, lähtudes oma otsuses käesolevas põhikirjast ja seadustes
sätestatust.
3.6.
Ühingu liikmel on õigus ühingu juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda,
seda pärast 1-kuulise etteteatamistähtaja möödumist.
3.7.
Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega:
3.7.1.
kui ta ei täida põhikirja;3.7.2.
kui ta on jätnud määratud tähtajaks tasumata liikmemaksu;
3.7.3.
kui ta on esitanud ühingusse astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine
ühingu liikmeks ei olnud seaduspärane;
3.7.4.
kui ta on oma käitumisega tekitanud ühingule olulist moraalset või materiaalset kahju.
3.8.
Ühingust välja arvatud liiget teavitab juhatus kirjalikult, saates vastava otsuse koos väljaarvamise
põhjusega 5 tööpäeva jooksul liikme e-posti aadressile, e-posti aadressi puudumisel
kontaktaadressile.
3.9.
Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse läbi vaatamist üldkoosoleku poolt, tehes
vastava avalduse 1 kuu jooksul alates otsuse kättesaamisest.
3.10.
Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu
majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ega liikmemakse ei tagastata.
3.11.
Ühingu liikmel on õigus:
3.11.1.
Osaleda üldkoosolekul;
3.11.2.
valida ja olla valitud ühingu juht -, kontroll -ning teistesse valitavatesse organitesse;
3.11.3.
saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
3.11.4.
kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.12.
Ühingu liikmed on kohustatud:
3.12.1.
järgima ühingu põhikirja;
3.12.2.
osalema ühingu tegevuses ning täitma üldkoosoleku või juhatuse otsusega pandud kohustusi;
3.12.3.
tasuma õigeaegselt sisseastumistasu ja liikmemakse;
3.12.4.
hoidma ja kaitsma ühingu head nime, seisma ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.
4.
Ühingu juhtimine
4.1.
Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek.
4.2.
Üldkoosolekul osaledavad kõik ühingu liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kaks
korda kalendriaasta jooksul.
4.2.1.
Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad ühingu huvid või
nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10
ühingu liikmete poolt.
4.2.2.
Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel,
võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.3.Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva ning kokkukutsumise teates
peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.
4.4.
Üldkoosolek võtab vastu otsuseid ühingu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva
põhikirjaga juhatuse pädevusse.
4.5.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.5.1.
põhikirja ja ühingu eesmärkide muutmine;
4.5.2.
juhatuse ja muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine ja volituste tähtaja andmine;
4.5.3.
juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,
õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja
määramine;
4.5.4.
majandusaasta aruande kinnitamine;
4.5.5.
ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.5.6.
muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite
pädevusse.
4.6.
Üldkoosolekut juhatab ühingu juhataja või liikmete soovil üldkoosolekul valitud juhataja.
4.7.
Üldkoosolek on otsusevõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 ühingu
hääleõiguslikest liikmetest.
4.7.1.
Kui üldkoosolek ei ole piisavalt esindatud, et otsuseid vastu võtta, kutsub juhatus kokku uue
üldkoosoleku sama päevakorraga 30 päeva jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma
otsuseid, sõltumata üldkoosoleku osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui
üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 1/10 liikmetest, kuid mitte vähem kui kolm liiget.
4.7.2.
Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid,
kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud 2/3 ühingu liikmetest.
4.7.3.
Üldkoosolekul võib hääletada ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.
Volikirja alusel võib esindada kuni kaht ühingu liiget.
4.8.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu
liikmetest või nende esindajatest.
4.8.1.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud
liikmetest või nende esindajatest. Ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 hääli.
Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
4.8.2.
Igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.8.3.
Liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava
isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.9.
Ühingut juhib ja esindab igapäevaselt juhatus.4.9.1.
Ühingu juhatuse liikmete arv on minimaalselt 3 ja maksimaalselt 7
4.9.2.
Juhatuse liikmete volituse aeg on kolm aastat.
4.9.3.
Juhatuse üheks liikmeks on ühingu juhataja, kes korraldab juhatuse tegevust.
4.10.
Ühingu juhataja valitakse juhatuse liikmete poolt üldkoosolekul valitud juhatuse liikmete hulgast.
Juhataja valimisel on otsustavaks kandidaatidele antud suurem häältearv.
4.10.1.
Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata
jätmise või võimetuse korral ühingu tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
4.10.2.
Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.
4.10.3.
Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete
valimise korra alusel.
4.11.
Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
4.12.
Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.
4.13.
Juhatus võtab vastu otsuseid ühingu juhtimise küsimustes üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatuse
pädevusse kuuluvad:
4.13.1.
ühingu üldkoosoleku ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
4.13.2.
ühingu juhatuse liikmete seast juhataja valimine;
4.13.3.
liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
4.13.4.
ühingutesse, liitudesse ja teistesse organisatsioonidesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
4.13.5.
ühingu tegevuskavade ja eelarve koostamine ja kinnitamine ja igapäevase tegevuse läbiviimine
4.13.6.
ühingu raamatupidamise korraldamine ja vastava aruandluse esitamine üldkoosolekule;
4.13.7.
ühingu komisjonide ja institutsioonide moodustamine ja nende juhtide nimeline kinnitamine;
4.13.8.
ühingu sümboolika ning selle kasutamisjuhiste kinnitamine;
4.13.9.
kontode avamine krediidiasutuses;
4.13.10.
lepingute sõlmimine, palgaliste töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja
andmine.
4.14.
Juhatuse koosolekud kutsub kokku ja juhib ühingu juhataja vastavalt vajadusele.
4.14.1.
Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud
juhatuse liikmetest.
4.15.
Ühingu teiste organite tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek. Ühingu revident võirevisjonikomisjon valitakse vajadusel ja seda üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel.
5.
Teadete edastamine
5.1.
Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse veebilehel, e-kirja või lihtkirja teel ning vajadusel
kohalikus meedias.
5.2.
Edasilükkamatuid ja kiireloomulisemaid teateid võidakse avalikustada liikmetele ka üleriigiliste või
kohalike meediakanalite kaudu või telefoni teel.
6.
Majandustegevus ja vara
6.1.
Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma
asutajale, liikmele, juhtimis –või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise
isiku juhtimis -või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele
Tulumaksuseaduse mõistes.
7.
Kontroll ja revideerimine
7.1.
Üldkoosolek teostab järelvalvet ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks
võib üldkoosolek määrata revisjonikontrolli.
8.
Muud tingimused ja tegevuse lõpetamine
8.1.
Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega
8.2.
Ühingu üldkoosoleku otsus ühingu lõpetamiseks on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle
2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.3.
Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras
ja viisil.
8.4.
Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadset
tegevust jätkavale ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

vajalike tugiteenustega ning koolikohustust täitvatele
lastele ja noortele kaasõpilastega võrdsed võimalused nii koolis kui vabal ajal.
2.2.
Ühing on koostööpartneriks kõikidele ühingu tegevusest huvitatud füüsilistele ja juriidilistele
isikutele, sh haiglatele, huvi-ja haridusasutustele, puuetega inimeste perede ja tugiisikute
võrgustikule ning teistele puuetega inimestega tegelevatele ühingutele ja organisatsioonidele. Ühing
võtab osa Eesti Puuetega Inimeste Koja, teiste kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste
organisatsioonide tegevusest, kui need aitavad saavutada ühingu eesmärke.
2.3.
Ühing on oma võimaluste piires vahendajaks liikmete ja riiklike ning omavalitsustele alluvate
institutsioonide vahelisel asjaajamisel kõigis inimese puudest tulenevatest lahendamist vajavates
küsimustes.
2.4.
Eesmärkide täitmiseks ühing
2.4.1.
Koondab ja ühendab Elva ja Nõo valla (tulevase Elva valla) puudega täiskasvanuid, lapsi ja noori ja
nende vanemaid, pereliikmeid, eestkostjaid, hooldajaid, tugiisikuid, meditsiinitöötajaid, kasvatajaid,
õpetajaid ja kõiki teisi puudest tulenevate piirangute, raskuste ja muude kaasnevate probleemide
lahendamisest huvitatuid osapooli;
2.4.2.
On avalikkuse ja puuetega inimeste/nendega seotud inimeste vaheliseks ühenduslüliks, selgitades
puuetest tulenevaid eripärasid ja võimalusi, pidades selleks kas avalikke loenguid või andes infot
massiteabevahendites; korraldab ja koordineerib erinevaid koolitusi, konsultatsioone, nõuandepäevi
jms. programme, kampaaniaid ja muid tegevusi, mis on suunatud ühingu liikmetele kui ka seotud ja
asjast huvitatud osapooltele.
2.4.3.
Vahendab ning vajadusel annab välja juhendmaterjale ja trükiseid, vajadusel tõlgib, levitades neid
puuetega inimeste, hooldajate kui teiste kokku puutuvate inimeste seas2.4.4.
teeb koostööd riiklike -, kohalike -, ühiskondlike -, heategevus ja äriorganisatsioonidega ning
üksikisikutega nii Elvas -kui Eestis;
2.4.5.
aitab kaasa avalike teenuste, vaba aja veetmise, huvihariduse, meelelahutuse kättesaadavuse
parandamisele;
2.4.6.
algatab ja oma võimaluste piires ka osaleb puuetega inimesi puudutavate uurimustööde,
arengukavade ja erinevate projektide töös;
2.4.7.
arendab aktiivset seltskondlikku tegevust ning loob ühistegevuseks ja kogemuste vahetamiseks
sidemeid teiste puuetega inimeste organisatsioonidega nii kodu -kui välismaal;
2.4.8.
Viib ühingu liikmete tegevuse korraldamiseks ja vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi
propagandaüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja
omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ja
sõlmib sponsor-ning reklaamilepinguid;
2.4.9.
motiveerib puuetega inimeste tegevuse arendamisel silmapaistnud isikuid ning organisatsioone, ja
võimaluse korral annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.
3.
Ühingu liikmed
3.1.
Ühingu liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on ise puudega või on
nendega seotud; samuti kõik need täisealised teovõimelised kodanikud, kellel on soov ja huvi kaasa
rääkida ja arendada kaaskodanikega võrdseid võimalusi tagavaid tegevusi, aidates ühingul oma
ülesandeid täita.
3.2.
Ühingu liikmelisus on seotud ühekordse sisseastumistasu ja regulaarse liikmemaksuga.
Tasude suurus määratakse juhatuse otsusega, mis vaadatakse üle üks kord aastas. Liikmemaksu on
liige kohustatud tasuma üks korda aastas, hiljemalt 1.juuliks.
3.3.
Liige peab lisaks liikmemaksu tasumisele austama ja täitma käesolevat põhikirja ning osalema
ühingu tegevuses.
3.4.
Ühingu liikmeks astumiseks tuleb soovijal esitada ühingu juhatusele kirjalik avaldus, alla 18-
aastaste ehk laste ja noorte nimel esitavad avalduse nende vanemad või hooldajad.
3.5.1.
Avalduses tuleb esitada järgmised andmed:
nimi, isikukood/registrikood, postiaadress, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, puude liik puude
olemasolul.
3.5.2.
Ühingu liikmeks võtmise otsustab juhatus. Juhatus teeb vastava otsuse 30 kalendripäeva jooksul
arvates avalduse laekumise päevast, lähtudes oma otsuses käesolevas põhikirjast ja seadustes
sätestatust.
3.6.
Ühingu liikmel on õigus ühingu juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda,
seda pärast 1-kuulise etteteatamistähtaja möödumist.
3.7.
Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega:
3.7.1.
kui ta ei täida põhikirja;3.7.2.
kui ta on jätnud määratud tähtajaks tasumata liikmemaksu;
3.7.3.
kui ta on esitanud ühingusse astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine
ühingu liikmeks ei olnud seaduspärane;
3.7.4.
kui ta on oma käitumisega tekitanud ühingule olulist moraalset või materiaalset kahju.
3.8.
Ühingust välja arvatud liiget teavitab juhatus kirjalikult, saates vastava otsuse koos väljaarvamise
põhjusega 5 tööpäeva jooksul liikme e-posti aadressile, e-posti aadressi puudumisel
kontaktaadressile.
3.9.
Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse läbi vaatamist üldkoosoleku poolt, tehes
vastava avalduse 1 kuu jooksul alates otsuse kättesaamisest.
3.10.
Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu
majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ega liikmemakse ei tagastata.
3.11.
Ühingu liikmel on õigus:
3.11.1.
Osaleda üldkoosolekul;
3.11.2.
valida ja olla valitud ühingu juht -, kontroll -ning teistesse valitavatesse organitesse;
3.11.3.
saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
3.11.4.
kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.12.
Ühingu liikmed on kohustatud:
3.12.1.
järgima ühingu põhikirja;
3.12.2.
osalema ühingu tegevuses ning täitma üldkoosoleku või juhatuse otsusega pandud kohustusi;
3.12.3.
tasuma õigeaegselt sisseastumistasu ja liikmemakse;
3.12.4.
hoidma ja kaitsma ühingu head nime, seisma ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.
4.
Ühingu juhtimine
4.1.
Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek.
4.2.
Üldkoosolekul osaledavad kõik ühingu liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kaks
korda kalendriaasta jooksul.
4.2.1.
Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad ühingu huvid või
nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10
ühingu liikmete poolt.
4.2.2.
Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel,
võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.3.Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva ning kokkukutsumise teates
peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.
4.4.
Üldkoosolek võtab vastu otsuseid ühingu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva
põhikirjaga juhatuse pädevusse.
4.5.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.5.1.
põhikirja ja ühingu eesmärkide muutmine;
4.5.2.
juhatuse ja muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine ja volituste tähtaja andmine;
4.5.3.
juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,
õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja
määramine;
4.5.4.
majandusaasta aruande kinnitamine;
4.5.5.
ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.5.6.
muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite
pädevusse.
4.6.
Üldkoosolekut juhatab ühingu juhataja või liikmete soovil üldkoosolekul valitud juhataja.
4.7.
Üldkoosolek on otsusevõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 ühingu
hääleõiguslikest liikmetest.
4.7.1.
Kui üldkoosolek ei ole piisavalt esindatud, et otsuseid vastu võtta, kutsub juhatus kokku uue
üldkoosoleku sama päevakorraga 30 päeva jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma
otsuseid, sõltumata üldkoosoleku osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul kui
üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 1/10 liikmetest, kuid mitte vähem kui kolm liiget.
4.7.2.
Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid,
kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud 2/3 ühingu liikmetest.
4.7.3.
Üldkoosolekul võib hääletada ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.
Volikirja alusel võib esindada kuni kaht ühingu liiget.
4.8.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu
liikmetest või nende esindajatest.
4.8.1.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud
liikmetest või nende esindajatest. Ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik 9/10 hääli.
Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
4.8.2.
Igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.8.3.
Liige ei või hääletada, kui ühing otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava
isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.9.
Ühingut juhib ja esindab igapäevaselt juhatus.4.9.1.
Ühingu juhatuse liikmete arv on minimaalselt 3 ja maksimaalselt 7
4.9.2.
Juhatuse liikmete volituse aeg on kolm aastat.
4.9.3.
Juhatuse üheks liikmeks on ühingu juhataja, kes korraldab juhatuse tegevust.
4.10.
Ühingu juhataja valitakse juhatuse liikmete poolt üldkoosolekul valitud juhatuse liikmete hulgast.
Juhataja valimisel on otsustavaks kandidaatidele antud suurem häältearv.
4.10.1.
Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata
jätmise või võimetuse korral ühingu tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
4.10.2.
Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.
4.10.3.
Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete
valimise korra alusel.
4.11.
Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
4.12.
Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.
4.13.
Juhatus võtab vastu otsuseid ühingu juhtimise küsimustes üldkoosolekute vahelisel ajal. Juhatuse
pädevusse kuuluvad:
4.13.1.
ühingu üldkoosoleku ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
4.13.2.
ühingu juhatuse liikmete seast juhataja valimine;
4.13.3.
liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
4.13.4.
ühingutesse, liitudesse ja teistesse organisatsioonidesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
4.13.5.
ühingu tegevuskavade ja eelarve koostamine ja kinnitamine ja igapäevase tegevuse läbiviimine
4.13.6.
ühingu raamatupidamise korraldamine ja vastava aruandluse esitamine üldkoosolekule;
4.13.7.
ühingu komisjonide ja institutsioonide moodustamine ja nende juhtide nimeline kinnitamine;
4.13.8.
ühingu sümboolika ning selle kasutamisjuhiste kinnitamine;
4.13.9.
kontode avamine krediidiasutuses;
4.13.10.
lepingute sõlmimine, palgaliste töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja
andmine.
4.14.
Juhatuse koosolekud kutsub kokku ja juhib ühingu juhataja vastavalt vajadusele.
4.14.1.
Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud
juhatuse liikmetest.
4.15.
Ühingu teiste organite tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek. Ühingu revident võirevisjonikomisjon valitakse vajadusel ja seda üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel.
5.
Teadete edastamine
5.1.
Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse veebilehel, e-kirja või lihtkirja teel ning vajadusel
kohalikus meedias.
5.2.
Edasilükkamatuid ja kiireloomulisemaid teateid võidakse avalikustada liikmetele ka üleriigiliste või
kohalike meediakanalite kaudu või telefoni teel.
6.
Majandustegevus ja vara
6.1.
Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma
asutajale, liikmele, juhtimis –või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise
isiku juhtimis -või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele
Tulumaksuseaduse mõistes.
7.
Kontroll ja revideerimine
7.1.
Üldkoosolek teostab järelvalvet ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks
võib üldkoosolek määrata revisjonikontrolli.
8.
Muud tingimused ja tegevuse lõpetamine
8.1.
Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega
8.2.
Ühingu üldkoosoleku otsus ühingu lõpetamiseks on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle
2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
8.3.
Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras
ja viisil.
8.4.
Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadset
tegevust jätkavale ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.